Legal statement

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.roche-diagnostics.nl en zien niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze website is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze website is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.
Roche Diagnostics behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze website op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de website

Roche Diagnostics doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten, maar niet alle websites gelinkt aan deze website zijn door Roche Diagnostics gecontroleerd. Roche Diagnostics wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

De informatie die op deze website geboden wordt vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van Roche Diagnostics. Investeerders dienen bij het maken van investeringsbeslissingen niet af te gaan op de informatie van deze website.

Privacy

Voor Roche Diagnostics is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Roche Diagnostics in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Roche Diagnostics slaat uw gegevens alleen op indien u deze aan ons verstrekt. Roche Diagnostics deelt deze informatie niet met derden en zal deze ook niet voor marketingdoeleinden gebruiken, behalve wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij onze Privacy Policy.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren aan Roche Diagnostics. Alle voorkomende merken zijn eigendom van Roche Diagnostics, van contractpartijen van Roche Diagnostics of van aan Roche Diagnostics gelieerde ondernemingen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Roche Diagnostics worden verveelvoudigd. De inhoud van deze webwebsite is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Roche Diagnostics vereist.

Aansprakelijkheid

Roche Diagnostics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Roche Diagnostics aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Roche Diagnostics. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Roche Diagnostics te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Algemeen

Roche Diagnostics behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze website treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze website zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze website te staken.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.

Deze website met internetadres www.roche-diagnostics.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze website komen gebruiker en Roche Diagnostics met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze website in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle geschillen tussen Roche Diagnostics en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.